Begrijpend lezen groep 7 gaat verder waar we in groep 6 gebleven zijn. Wel wordt het begrijpend lezen in groep 7 nog wat steviger. Dat is niet gek, want in groep 7 wordt vaak ook de Entreetoets afgenomen en vormen leerkrachten zich een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. De resultaten van begrijpend lezen wegen daarbij heel zwaar, want de Cito-toets begrijpend lezen is erg belangrijk.

Wat houdt begrijpend lezen in groep 7 zoal in?

 

Begrijpend lezen groep 7: Tekstsoorten en tekstbegrip

Begrijpend lezen groep 7 verwacht dat tekstsoorten onder controle zijn bij kinderen. De bekendste tekstsoorten komen weer terug. De teksten worden echter langer en kunnen soms op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Ook zijn niet alle teksten compleet en moeten leerlingen zelf aanvullingen geven. Wat dat betreft zie je dat er bij begrijpend lezen in  groep 7 meer aandacht is voor tekstbegrip, waar het uiteindelijk ook om  gaat.

In groep 7 wordt het stukje tekstbegrip beetje bij beetje uitgebouwd. We zien dan ook steeds meer de kerndoelen terug die er voor begrijpend lezen zijn opgesteld door het Ministerie. Die kerndoelen zijn:

  • Het zoeken, selecteren en verwerken van informatie uit verschillende bronnen op een doelbewuste en efficiënte manier;
  • Het afleiden van betekenisrelaties tussen zinnen en alinea’s en het herkennen van inconsistenties;
  • Het stellen van vragen tijdens het lezen;
  • Het bepalen van de hoofdgedachte van een tekst;
  • Het maken van een samenvatting;
  • Het herkennen van de structuur van verschillende tekstsoorten;
  • Het kunnen plannen, sturen, bewaken en controleren van hun leesgedrag;
  • Het beoordelen van teksten op hun waarde en geloofwaardigheid.

Hoewel dit de streefdoelen zijn voor in groep 8, wordt er al bij begrijpend lezen in groep 7 hoog op ingezet.

Begrijpend lezen groep 7

Teksten als bronnen gebruiken

Waar in groep 6 de teksten nog gelezen moesten worden om een antwoord te geven op vragen, wordt er wat betreft begrijpend lezen in groep 7 nog meer van kinderen verwacht. Ze moeten zoeken naar de inconsistenties in het verhaal en kunnen beargumenteren wat de hoofdgedachte (of het hoofddoel) van de tekst (of de auteur) is.

Dat lukt alleen als ze andere vaardigheden goed beheersen. Dat maakt begrijpend lezen in groep 7 lastiger.

In de lessen begrijpend lezen van  groep 7 wordt dit vaak uitgebreid geoefend, mits er sprake is van een lesmethode. Kinderen leren dan eerst kritisch naar een tekst te kijken, worden dan getraind in het onderscheiden van subjectieve en objectieve teksten en kunnen hun eigen leesgedrag gebruiken om aan antwoorden te komen. De kerndoelen zijn hier handig doorheen geweven.

Helaas hebben niet alle basisscholen een eigen methode voor begrijpend lezen. Bij de meeste taalmethodes komt begrijpend lezen weliswaar aan bod, maar is het een ondergeschoven kindje. Het is niet zeker te zeggen dat hier dan ook voldoende aandacht naar de doelen uitgaat.

Wil jij samen met je kind oefenen voor begrijpend lezen groep 7? Educazione heeft het meest uitgebreide oefenpakket voor begrijpend lezen in groep 7. Hiermee haal je 25 teksten in huis waarbij alle strategieën aan bod komen.

Lees meer over de oefenboeken

 

Beheerste vaardigheden bij begrijpend lezen groep 7

Bij begrijpend lezen in groep 7 wordt niet meer volledig ingegaan op de vaardigheden die in groep 5 en 6 centraal staan. Deze moeten intussen beheerst worden. Dat is te merken aan de tekstsoorten. Kinderen ontkomen er dan ook niet aan om die oude vaardigheden te blijven gebruiken. Het gaat dan onder meer om:

Let wel dat kinderen er dan vaak nog niet zijn. Na het leggen van verbanden, het trekken van conclusies, het samenvatten  van een tekst of het afleiden  van woorden, moet er ook nog een vraag beantwoord worden. Zeker op de Cito-toetsen kunnen dat pittige vragen zijn.

 

Begrijpend lezen Cito-toetsen M7 en E7

Op de Cito-toetsen M7 en E7 komt begrijpend lezen terug. Begrijpend lezen  groep 7 wordt getoetst aan de hand van de Cito-toetsen begrijpend lezen M7 en E7, maar ook is er de Entreetoets. Op al deze toetsen zijn lange teksten aanwezig met vragen over zowel de inhoud als de achtergrond.

Ook al hebben we het over begrijpend lezen in groep 7, deze toetsen wegen bij verreweg de meeste scholen heel hard mee voor het schooladvies in groep 8.

Vaardigheden die getoetst worden zijn onder meer: de hoofdgedachte achterhalen, het doel van de schrijver herkennen, subjectieve en objectieve tekst onderscheiden, voorspellen, verbanden leggen, oorzaak en gevolg aanwijzen en tussen de regels doorlezen.

 

Entreetoets

Sommige scholen doen zowel de Cito-toets E7 als de Entreetoets, andere scholen kiezen ervoor om de Entreetoets te doen (en de Cito E7-toets niet). Ook zijn er scholen die de Entreetoets niet doen.

Op de Entreetoets is onder het vak taal ruime aandacht voor begrijpend lezen. Kinderen moeten een groot aantal teksten lezen en daar vragen over beantwoorden, maar ook de schrijvers helpen om de teksten te verbeteren.

Vaardigheden die voorbij komen zijn onder meer: voorspellen waar de tekst over gaat, hoofdgedachte uit de tekst halen, subjectieve tekst van objectieve tekst onderscheiden, verwijswoorden en signaalwoorden herkennen en verbanden leggen tussen wat er op verschillende momenten in de tekst wordt beweert.

 

Gratis oefenen voor begrijpend lezen in groep 7?

Wil jij je kind goed voorbereiden op het begrijpend lezen in groep 7 en op de Entreetoets, maar wil je niet het oefenpakket van Educazione aanschaffen? Download dan het gratis oefenboekje.

Download Gratis Oefenboek