In groep 7 gaat begrijpend lezen nog een stukje verder dan groep 6. Dat is niet gek, want in groep 7 wordt vaak ook de Entreetoets afgenomen en vormen leerkrachten zich een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. De resultaten van begrijpend lezen wegen daarbij heel zwaar.

Wat houdt begrijpend lezen in groep 7 zoal in?

 

Tekstsoorten en tekstbegrip

Ook in groep 7 zijn de bekende tekstsoorten weer aan de orde. De teksten worden echter langer en kunnen soms op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Ook zijn niet alle teksten compleet en moeten leerlingen zelf aanvullingen geven.

In groep 7 wordt het stukje tekstbegrip verder uitgebouwd. Het is immers de bedoeling dat kinderen de kerndoelen beheersen die bij begrijpend lezen horen. Die kerndoelen zijn:

  • Het zoeken, selecteren en verwerken van informatie uit verschillende bronnen op een doelbewuste en efficiënte manier;
  • Het afleiden van betekenisrelaties tussen zinnen en alinea’s en het herkennen van inconsistenties;
  • Het stellen van vragen tijdens het lezen;
  • Het bepalen van de hoofdgedachte van een tekst;
  • Het maken van een samenvatting;
  • Het herkennen van de structuur van verschillende tekstsoorten;
  • Het kunnen plannen, sturen, bewaken en controleren van hun leesgedrag;
  • Het beoordelen van teksten op hun waarde en geloofwaardigheid.

Hoewel dit de streefdoelen zijn voor groep 8, wordt er al in groep 7 hoog op ingezet.

 

Teksten als bronnen gebruiken

Waarin groep 6 de teksten nog gelezen moesten worden om een antwoord te geven, wordt er in groep 7 meer van kinderen verwacht. Ze moeten zoeken naar de inconsistenties in het verhaal en kunnen beargumenteren wat de hoofdgedachte (of het hoofddoel) van de tekst (of de auteur) is.

Dat lukt alleen als ze andere vaardigheden goed beheersen.

In de lessen begrijpend lezen wordt dit doorgaans goed geoefend. Kinderen leren kritisch naar een tekst te kijken, worden getraind in het onderscheiden van subjectieve en objectieve teksten en kunnen hun eigen leesgedrag gebruiken om aan antwoorden te komen.

Helaas hebben niet alle basisscholen een eigen methode voor begrijpend lezen. Bij de meeste taalmethodes komt begrijpend lezen weliswaar aan bod, maar is het een ondergeschoven kindje.

Wil jij samen met je kind oefenen voor begrijpend lezen? Educazione heeft het meest uitgebreide oefenpakket voor begrijpend lezen in de bovenbouw samengesteld. Hiermee haal je 25 teksten in huis waarbij alle strategieën aan bod komen.

Lees meer over de oefenboeken

 

Beheerste vaardigheden

In groep 7 wordt niet meer volledig ingegaan op de vaardigheden die in groep 5 en 6 centraal staan. Deze moeten intussen beheerst worden. Dat is te merken aan de tekstsoorten. Kinderen ontkomen er dan ook niet aan om die oude vaardigheden te blijven gebruiken. Het gaat dan onder meer om:

 

Cito-toetsen M7 en E7

Op de Cito-toetsen M7 en E7 komt begrijpend lezen terug. Het is een eigen vak dat los getoetst wordt. De toetsen bestaan uit lange teksten met vragen over inhoud en achtergrond.

Deze toetsen wegen bij verreweg de meeste scholen mee voor het schooladvies in groep 8.

Vaardigheden die getoetst worden zijn onder meer: de hoofdgedachte achterhalen, het doel van de schrijver herkennen, subjectieve en objectieve tekst onderscheiden, voorspellen, verbanden leggen, oorzaak en gevolg aanwijzen en tussen de regels doorlezen.

 

Entreetoets

Sommige scholen doen zowel de Cito-toets E7 als de Entreetoets, andere scholen kiezen ervoor om de Entreetoets te doen (en de E7-toets niet). Ook zijn er scholen die de Entreetoets niet doen.

Op de Entreetoets is onder het vak taal ruime aandacht voor begrijpend lezen. Kinderen moeten een groot aantal teksten lezen en daar vragen over beantwoorden, maar ook de schrijvers helpen om de teksten te verbeteren.

Vaardigheden die voorbij komen zijn onder meer: voorspellen waar de tekst over gaat, hoofdgedachte uit de tekst halen, subjectieve tekst van objectieve tekst onderscheiden, verwijswoorden en signaalwoorden herkennen en verbanden leggen tussen wat er op verschillende momenten in de tekst wordt beweert.

 

Gratis oefenen?

Wil jij je kind goed voorbereiden op het begrijpend lezen in groep 7 en op de Entreetoets, maar wil je niet het oefenpakket van Educazione aanschaffen? Download dan het gratis oefenboekje.

Download Gratis Oefenboek